De tidiga kristna om separation från världen

Jag såg denna video mycket intressant och lärorikt. Kan du engelska så lyssna gärna på den.

Vad som tas upp är att de kristna var hatade av världen för de var separerade från världen. De såg inte annorlunda ut men följde bibeln

Det var fem områden de var separerade från världen :

 1. Rikedom och arbeten.
 2. Underhållning
 3. De deltog inte i politiken
 4. Anständighet och hur de klädde sig
 5. Renhet, och äktenskap

1). De jobbade inte mer än de behövde för att försörja sin familj. De fastade också två till tre dagar i veckan för att istället ge den maten till de fattiga. De tog inte heller vissa arbeten som gick emot skriften som t.e.x militär, skådespelare etc.

2). De förkastade mycket av underhållningen, teatern, cirkus (Var dock inte som dagens cirkus) och gladiatorspelen.

3). De hade inga makt ambitioner och var pacifister

4). De klädde sig inte på ett speciellt sätt dock hade kvinnorna inga kläder där man såg kurvor utan man bar lösa kläder som inte gav uppmärksamheten mot deras kroppar.

5). Man minglade inte med singlar av det andra könet, som man gör idag. Inte heller trodde man på omgifte.

Annonser

Sex olika områden av avskildhet.

Bibeln kallar de pånyttfödda troende för heliga. Detta ord helig, betyder avskild. Det innebär att man är avskild till Gud men från någonting annat. Vi hör väldigt lite om vad vi skall vara avskilda ifrån i vår förkunnelse i Sverige idag, men detta är dock en kyrkohistorisk etablerad lära samt en biblisk lära.

Vi lever i en tid av ”ny evangelikalism” Den rörelsen började för cirka 80 år sedan i USA då man började gå emot skriften.

Det började enkelt med att ifrågasätta om bibeln verkligen var ofelbar. Man sade först, ja, alla läror och hur vi skall leva är ofelbara men vissa geografiska platser är felaktiga och detta var början till en period då det gamla började snabbt försvinna och de teologiska skolorna började snabbt att ändras.

Nästa steg var en frontal attack mot bibelns ofelbarhet och där man började dra in den tidens rådande tänk in i sin bibeltolkning. Det var inte längre en bokstavlig sex dagars skapelse som gällde utan nu ifrågasattes det och många började kompromissa med att försöka anpassa 1 Mos kapitel 1 och 2 efter evolutionsläran.

Detta ledde till nästa steg att man började med att lära ut att bibeltexter måste förstås utifrån vår egna kultur vilket ledde till att den dåvarande feministiska rörelsen började infiltrera och kvinnliga Pastorer började på 1960 talet att komma in i kyrkorna.

Angreppen mot fundamentalismen blev många och även läran om biblisk avskildhet började att attackeras och försvinna.

Jag måste medge att genom alla mina år i Sverige har jag aldrig hört en ämnes predikan i ämnet, men det finns mycket om det kvar i många andra länder där man har kvar mycket av den gamla evangeliska rörelsen och framförallt finns det i bibeln.

Målet med detta är att lista alla områden som finns i nya testamentet i ämnet, en del är självklara för en del, andra har jag märkt genom åren vill inte veta av detta och kallar en del av detta för sekteristiskt och kärlekslöst och intolerant, men faktum kvarstår det finns i bibeln och har praktiserats i mer eller mindre skala genom kyrkans historia.

 1. Avskildhet från synd

Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? ” – Rom 6:1-2

Jesus Kristus har dött för våra synder och förlåtit dem och försonat för dem på korset när han blev ett med synden. Dock innebär inte detta att man kan synda hur som helst. Nej, Paulus säger att vi har dött bort i från den och skall inte fortsätta leva i den.

Kristna skall alltså fly undan all form av synd och leva avskilt från synden.

 1. Avskildhet från världen

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. ” – Joh 17:16

Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. ” – 1 Joh 2:15

Frälsningen innebär att Jesus tar oss ut från världen för att leva avskilt i från världen. Detta betyder inte att man skall bo i ett kloster. Nej, vi lever i världen men inte av världen.

Vad innebär då världen ?

Det innebär världens system, allt i världen som är emot Gud. Humanismen, feminismen, psykologi.

Det innebär världsliga metoder, beteenden och tankegångar som är emot Gud.

En kristen kyrka måste vara separerad från världen. Kristna skall inte anpassa sig efter världen genom att föra in tankegångar från världen eller tillämpa världens metoder.

En kyrka skall inte handla om affärer där man köper och säljer för att tjäna pengar, där man driver vinstdrivande verksamhet.

Psykologi används i många kyrkor idag. En av de mest kända evangelisterna i Sverige i dag sade på en evangelistkurs jag gick på en gång i tiden, att han använder Walt Disney metoden för att få människor att fatta ett beslut för Jesus i sina möten. Det är ren psykologi med andra ord och kommer direkt från världen,

Vi skall inte heller ta efter världen underhållning och dra in den i kyrkan eller våra liv.I dag drar många in rapp musik i kyrkan, men rappmusiken uppstod inte av gudfruktiga män som hade studerat skriften utan uppstod som en ogudaktig kultur som handlar om våld och uppror. Varför skulle en kristen vilja använda en sådan musikstil för att evangelisera eller lovsjunga Herren? Nej, detta är av världen. Samma kan sägas om pop och rock musiken.

I dag byggs stora församlingar efter världens koncept. Man ger världen musik de gillar fast ändrar texterna på det för att locka in folk och bedraga kristna. Detta är så emot skriften och Guds väg.

Apostlarna behövde inte världen för att vända upp och ner på världen. De behövde bara predika Guds ord.

Andra anpassar sina budskap efter vad världen gillar. De drar in filosofiskt tänk i sina predikningar, de tar bort det som är stötande för att locka in folk i sin kyrka.

Andra anpassar sig efter feminismen och tillsätter kvinnliga pastorer och predikanter för att behaga samhället.

Andra drar in humanismen i kyrkan och anpassar sig efter den och tar bort det anstötliga budskapet som finns i evangelium Men vad säger skriften? ”Anpassa er inte efter denna värld” (Rom 12:2)

 1. Avskildhet från falska läror

Den som går vidare och inte blir kvar i Kristi lära, han har inte Gud. Den som blir kvar i hans lära, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ” (2 Joh 1:9-11)

Om någon inte har Kristi lära skall han inte ges något utrymme i en församling eller i en hemgrupp. Det innebär han skall inte tillåtas att motsäga Kristi lära.

Vad innebär då Kristi lära?

Jo, läran om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort, och hur han vill att vi skall leva.

Nu tänker en del. ”Nej, nu går det för långt. Det första kan jag hålla med om Jesus men också om livsstilen, det är att ta i”.

Men vad säger skriften i ämnet Paulus säger ”Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan så är han högmodig och okunnig” (1 Tim 6:3-4).

Läran som har med gudsfruktan att göra handlar just precis om hur man skall leva. Vad innebär det att frukta Herren annat än ens egna livsstil och församlingens livsstil?

Många rörelser har valt att bryta med en befintlig just på grund av detta. Vi har anabaptisterna som ansåg att katoliker och reformatorer hade en felaktig gudsfruktan och valde att separera sig från dem. Även i vår tid finns det separatister som lämnar församlingar eftersom de använder rockmusik i kyrkan och därmed inte tillber Herren med gudsfruktan utan på världens vis.

Bibelordet säger vidare ”Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. ”. Om man därför är med i en församling eller släpper in sådant i ens församling så blir man medskyldig till det hela även om man inte håller med vad personen står för.

 1. Avskildhet från falska församlingar

Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4

Denna punkt går mycket in i den föregående. Om en församling inte förkunnar och praktiserar Kristi lära är det ingen sann församling och man skall avskilja sig från den. I uppenbarelseboken ser vi en vision av framtiden från den tiden, hela vägen till Jesu återkomst.

år tid är alltså inkluderad här. Här beskrivs att Guds folk och att de skall gå ut från Babylon, Detta talar om separation från avfallna sammanhang. Vi blir skyldiga till deras avfällighet om vi stannar kvar. Det är därför många genom tiderna har valt att lämna befintliga döda kyrkor och startat nya. Det finns en orsak till att det finns så många samfund och kyrkor. Man följde bibelns uppmaning helt enkelt.

Vi ser redan under reformationens tid hur man drog ut ur katolska kyrkan, och en del ur den reformatoriska kyrkan där man menade att det var för mycket avfällighet.

Samma sak under puritanernas tid, som höll reformatorisk teologi men som ansåg att man inte gick tillräckligt långt i reformeradet av kyrkorna, då drog man sig undan och bildade nya församlingar. Eller försökte driva ut avfälligheten från befintliga statskyrkor.

 1. Avskildhet från falska troende

Denna punkt hänger även i hop med föregående punkt. Eftersom en kyrka enbart skall bestå av sant troende så valde många att dra sig undan och plantera nytt, andra försökte driva ut de falska troende ifrån de befintliga församlingar.

 Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem ” – Rom 16:17

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? ” – 2 Kor 6:14

 De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” . (2 Tim 4-5)

Det finns många som ger ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft. De använder Guds namn och tror på Gud, men de är inte födda på nytt utan förnekar att leva ett gudfruktigt liv genom sina gärningar. Sådana är kyrkorna i Sverige i dag packade med och sådana måste man hålla sig borta i från, inte tillåta inom samma församling, eller så skall man driva ut dem från församlingen. ”Driv bort från er den som är ond! ”(1 Kor 5:13)

 1. Avskildhet från sanna troende men som lever oordentligt.

Slutligen, vi skall aldrig separera oss från sanna troende eller?, Jo det finns tillfällen då det behövs. Om de lever oansvarig, oordentligt och inte i enlighet med skriften. ”Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss ” (2 Thess 3:6)

Paulus ger sedan ett exempel här med män som inte arbetade utan levde på andras bröd vilket han konfronterar och menar inte är i enlighet med Apostlarnas lära. Sådana skulle konfronteras och om de inte lyssnade skulle de hålla sig borta från dem. Alltså separera sig från dem.

Om en broder alltså inte lever i enlighet med den lära som finns i skriften genom apostlarna så skall man hålla sig borta från dem.

Paulus fortsätter dock med orden ”Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder. ” (2 Thess 3:14-15).

Med andra ord han är din broder i Herren men om han inte rättar sig efter apostlarnas lära skall man inte umgås med dem, så att de får skämmas.

Det är därför oundvikligt om vi vill vara lydiga mot skriften att följa dessa bibelord. Det kommer dock att kosta oss mycket som gör det. Vi kan förlora vänner. Vi kommer få ett lågt anseende, vi kommer bli sedda som sekterister (Apg 24:14). Men om vi älskar vår Herre Jesus Kristus är detta vägen att gå.

Bön den största lyckan i svårigheter

J.C Ryle i boken ”Beder du? utgiven av Örebro missionsförenings förlag skriver följande på sidan 26-28

”Vi leva i en värld, där sorgen överflödar. Detta tillstånd har härskat, alltsedan synden kom in i världen. Det kan icke finnas synd, utan att det också finnes sorg. Och det är fåfängt att hoppas kunna fly undan sorgen, förrän sorgen har blivit utdriven ur världen.  Somliga nödgas utan tvivel att dricka ur en större sorgebägare än andra, utan att sorg eller bekymmer kommer dem till del. Våra kroppar, våra ägodelar, våra familjer, våra barn, våra släktingar, våra tjänare, våra vänner , våra grannar, vår jordiska sysselsättning – vart och ett av allt detta tillsammans kan vara källor till bekymmer. Sjukdomar, dödsfall, förluster, missräkningar, skilsmässor, otacksamhet, förtal – allt detta är helt vanliga erfarenheter. Vi kunna ej gå igenom livet utan att möta dem. Rätt som det är stöta vi på dem. Ju större våra sympatier är, desto djupare är våra lidanden; och ju mer vi älska desto mera måste vi gråta.

Och vad är då den säkraste vägen till lycka i en sådan värld som denna?  Hur skall vi komma igenom denna tåredal med minsta smärtan? Jag vet ingenting, som är bättre, än att öva upp sig i vanan att bära fram allt inför Gud i bön.  Det är det enkla råd, som bibeln giver både i gamla och i nya testamentet. Vad säger Psalmisten? ”Åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig, och du skall prisa mig” (Ps 50:15). ”Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja, att den rättfärdige vacklar” (Ps 55:23). Vad säger Aposteln Paulus?   ”Varen för ingenting bekymrade, utan edra önskningar vare kunniga inför Herren i allt genom bön och åkallan med tacksägelse. Och Guds frid som övergår allt förstånd, skall bevara edra hjärtan och edra tankar i Jesus Kristus” (Fil 4:6-7)Vad säger Aposteln Jakob? ”Lider någon bland eder ont, han bedje” (Jak 5:13).

Detta praktiserade all de heliga i skriften. Detta gjorde Jakob, då han fruktade för Esau. Detta gjorde Mose då folket hotade att stena honom i öknen. Detta gjorde Josua då Israel led nederlag utanför Ai.  Detta gjorde David då han var i fara i Kegila. Hiskia gjorde detta, då han mottog brevet från Sanherib. Så gjorde även församlingen i Jerusalem, då Petrus blev kastad i fängelse. Även Paulus gjorde detta då han satt i fängelse i Filippi. Det enda sätt man kan bli verkligt lycklig i en värld som denna, är att alltid kasta våra bekymmer på Herren. Det är försöket att själv bära sin bördor som ofta gör de kristna  nedslagna.

 

 

Dr Martyn Lloyd-Jones rekommenderade inte Billy Graham

Du har nog inte missat nyheten att Billy Graham har avlidit 99 år gammal. Många har lyft fram hans liv under dagarna och Gospel Coalition var snabba med att skriva en blogg post om hans liv vilket också Evangeliecentrerat var snabba med att översätta

Under den senaste tiden har jag skrivit en artikel om biblisk separation som var mycket välläst. Just detta var något som Martyn Lloyd-Jones (MLJ) tillämpade mot just Billy Graham. MLJ besökte själv Grahams kampanjer när de gick av stapeln i England. MLJ såg Graham som en broder i Herren och att säkert en del blev genuint omvända under hans möten men många blev det absolut inte. Han kunde därför inte stödja Grahams kampanjer och gav kritik emot Graham på två punkter som han ansåg vara allvarliga och som han enligt min mening hade helt rätt i.

För det första ansåg han att Grahams frälsningsinbjudan som han hade efter mötet som obibliskt och kommer att föra många vilse. Vi på urgamla stigar har redan belyst hur Charles Finneys teologi ligger som grund för hur mycket av den evangeliska kyrkan ser ut i vår tid. Detta fick ju givetvis ännu mer luft under vingarna när Billy Graham höll frälsningsinbjudningar ”Alter calls” efter predikan vilket är främmande för skriften och kyrkans historia. Det har resulterat vilket MLJ såg faran i att många har förts vilse. I stället för att inse sitt behov av pånyttfödelse, ett verk i hjärtat så har man börjat förlita sig på att springa fram på en inbjudan och likaställa det med att bli frälst. Apostlarna i skriften gjorde aldrig så utan på frågan hur kan jag bli frälst svarade Petrus ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva” (Apg 2:38).  Grahams metoder har lett till att många har manipulerats in i något som nödvändigtvis inte har förändrat deras hjärtan. Jag växte upp inom en rörelse där man konstant hade frälsningsinbjudningar och jag såg det så ofta att många gick fram men väldigt få fick sina hjärtan förvandlade. Jag känner flera stycken som sprungit fram men som idag är ateister och inte ens troende.

För det andra så låg Graham bakom Lausanne deklarationen och hade på sina möten både liberala och katoliker på plattformen som medverkade. Detta var något MLJ reagerade emot och under hans tid började denna ekumeniska rörelse att formas som han vägrade befatta sig med. Han såg det som en synd att vara med i en sådan rörelse. Sann ekumenik måste bygga på sanningen och sanningen får inte kompromissas, sade MLJ och han skrev en hel bok i ämnet och denna bok har vi tidigare publicerat på denna blogg.

Billy Grahams tjänst har också fört med sig skada av Guds rike där frälsningsinbjudningar har blivit en norm inom de flesta evangelikala kyrkor och där förkunnelsen om pånyttfödelsen har börjat raderas ut. Samtidigt har en ekumenisk kyrka växt fram, och mer och mer tal om ekumenik har blivit aktuell. Ingen sann biblisk ekumenik där sanningen står i centrum utan där även katoliker och liberala är välkomna att hoppa på tåget. Vi ser resultatet av detta mer än någonsin i Sverige idag där kyrka efter kyrka vill stå på Lausanne deklarationen och där ekumeniska råd omfamnar i stort sett vilken kyrka som helst och där ingen biblisk separation och lydnad till ordet förekommer i detta avseende..

 

Separation från avfälliga samfund

Vi hör väldigt lite om biblisk separation i vår tid. Dock den äldre generationen, där de flesta nu är döda, och evangelikala kyrkor förr i tiden har alltid trott på att vad bibeln säger i ämnet.

Bibeln lär oss två typer av separation. Det första handlar om falska troende eller sådana som kommer i Guds namn men som förnekar dess kraft och som accepterar eller lever själva i synd. Vi finner ett flertal texter om detta i skriften (1 Kor 5, 2 Tim 3:4)

Den andra typen är separation från falsk lära där man förnekar grundläggande evangelikal lära. Vi finner denna typ av separation i 2 John vers 10-11.

Anledningen till denna separation är att man blir medskyldig till vad som sker om man inte håller sig borta från detta. Bibeln lär oss även att man blir skyldig genom samröre. Paulus lyfter fram i 1 Kor 10:18 ”Har inte de som äter av offren del i altaret?”. Det var alltså i frågan om kött som offrats åt avgudar, han nämner detta. Folk som hade kunskap och gjorde en medveten handling att äta kött som offrats åt avgudar var alltså lika skyldiga till avgudadyrkan som själva handlingen även om man personligen inte tillbad en annan gud eller trodde på en annan Gud. De var alltså skyldig genom sitt samröre och ätandet av köttet. Likaså finner vi i 2 John 2:10-11 att de som tog emot villolärare i sina hem och lät dem få komma till tals var lika skyldiga som villolärarna själva även om man inte höll med i vad de sade. De var alltså skyldiga genom samröre.

I uppenbarelseboken ombeds vi att lämna det fallna babylon (den avfälliga kyrkan) ” ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4) Vi skall alltså inte ha något samröre med fallna samfund eller falska bekännande kristna.

Av denna anledning har kristna genom alla tider sett det som en skyldighet att lämna den fallna romerska kyrkan och andra avfälliga sammanhang. Charles Spurgeon tog omedelbart ut sin kyrkan, London Metropolitan Tabernacle i från baptistsamfundet när han tog över som Pastor där, vilket ledde till Guds välsignelse över hans församling.. Det är alltså en biblisk befallning att lämna och draga ut och hålla sig borta från fallna sammanhang annars blir man medskyldig till deras synder och lära oavsett om man inte håller med dem.

Kristna i vår tid i Sverige som vill vara trogna bibeln kan därför inte stanna kvar inom sina samfund, där samfunden har fallit. Ett exempel är Equmenikakyrkan där man på deras kyrkokonferens i Göteborg år 2015 hade en monter där EKHO Göteborg spred sitt budskap. EKHO Göteborg är en grupp med homosexuella ”kristna” Alltså något som går rakt emot skriften. Homosexuella behöver omvända sig från sin synd inte omfamnas av Equmenikakyrkan.

EKHO

Genom att de är med på deras kyrkokonfens blir Ekumenikakyrkan skyldiga till deras livsstil. Därför måste varje bibeltrogen kristen separera sig från detta samfund och lämna deras kyrkor för att inte bli medskyldig.

En annan orsak att lämna ekumenikakyrkan är att en av deras ledare Sofia Camnerin för ett antal år sedan gav ut en bok som förnekade en evangelikal syn på den kristna försoningen. 2 John 2:10-11, lär oss att inte välkomna sådana annars blir vi medskyldiga.

Hur kan en bibeltrogen ens vilja vara i ett sådant samfund? Hur kan en bibeltrogen kyrka vilja vara kvar i ett sådant samfund och bli smittade av deras synder?

Kära läsare det är dags att följa bibelns uppmaningar i detta på allvar. ””Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” ; (Upp 18:4)

”Har inte de som äter av offren del i altaret?”;  (1 Kor 10:18)

” Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11 Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”; (2 John 2:10-11)

 

 

Vad är det som släcker Anden i våra liv?

1 Thess 5:19 säger till oss att inte släcka Anden. Då kommer genast frågan vad innebär det och vad kan släcka Anden?’

Vi vänder oss till Edward D´Griffin. Han var verksam under ”The great Awekening” i USA och sägs vara en av dem som fick se mest frukt på sitt arbete i form att att många blev omvända samt tränade i tron. Han såg verkligen Anden verka genom sin förkunnelse, Det var en man som inte släckte Andens verk. Därför kan vi lära oss mycket av hans visdom och undervisning i ämnet.

Han säger följande i sin Predikan ”Quench not the Spirit”

1). Du står emot Anden genom utvändig synd, genom gudlöshet, genom att tala emot Guds verk, genom att håna eller stå emot det, genom falska ord. Eller genom att vanhelga sabbaten genom ditt tal eller beteende, genom gudlösa nöjen, genom otålighet, genom felaktigt behandlande av andra ”Vi skall behandla andra så som vi själva vill bli behandlade”.

2). Du står emot Anden genom att förankrade tvivel om bibelns sanningar, om treenigheten, den kommande eviga domen, om pånyttfödelse får gro i hjärtat. Otro när det gäller bibelns sanningar eller dess ledande sanningar, dessa kommer inte från vår längtan att lyda skriften utan från ondskan i hjärtat.

3). Du står emot Anden genom ett felaktigt beetende vid fel tillfälle (unseasonable levity [eng]), så som att inte vara seriös i Guds hus (levity in the house of God), eller vid bönen, ett litet muntert ord eller skämt när någon är under överbevisning av synd kan ta bort Andens överbevisning från honom.

4). Du står emot Anden genom att försöka skaka bort seriösa försök till bevisningar av Guds vägar eller från ett själviskt begär att njuta av synden för en stund, genom en stolt motvillighet att ge upp beteenden som kan leda till världslig framgång och ära, eller bli förbittrad över att kristna försöker föra dig på rätta vägar.

5). Du står emot Anden genom att förkasta Andens medel varigenom han verkar. Genom att inte be, besöka de troendes sammankomster, genom att inte vara involverad i andliga samtal med andra troende, genom att inte läsa din bibel varje dag, genom att inte meditera över gudomliga ting.

6). Du står emot Anden genom tröga ansträngningar, genom halv vaken bön, i böner som bara varar en kort stund, genom att lyssna lite håglöst på en predikan, vara håglös (halvt ointresserad, icke passionerad) i läsningen och meditationen.

 

 

 

Anpassa er inte efter världen

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen ” – Rom 12:1-2

Våran livsstil och vårt sätt att tala och agera skall allt vara ett heligt offer inför Gud och vi skall inte anpassa oss efter denna världen. Tråkigt nog har något skett den senaste generationen och det är att kyrkan och kristna har börjat anpassa sig efter världen på många olika plan genom att plocka in världens rakt in i kyrkan och rakt in i våran livsstil.

Världen är ett system som ligger i den ondes våld (1 Joh 5:19). I världen så handlar det om att vara självfokuserad, bli en stjärna, det handlar om uppror emot Gud och hans lag, det handlar om mammon tillbedjan, det handlar om ett visst sätt att tänka och agera, det handlar om synd, tala på ett visst sätt och agera på ett visst sätt. Allt detta kommer i från den onde. Hela världen är i den ondes våld och det uttrycker sig olika i olika kulturer.

De kristna dock har alltid förstått detta och redan på gamla testamentets tid befallde Gud att man skulle separera sig från världen och vara annorlunda. Det fanns många lagar som hade med avskildhet att göra. T.ex skulle en jude inte se ut som dem runt omkring. En jude skulle klippa sitt skägg annorlunda än de andra folken runt omkring för att inte förknippas med dem. De skulle inte rista in märken i kroppen. De skulle äta annorlunda mat än hedningarna runt omkring gjorde etc etc. Allt var för att visa Israel en princip om att Guds folk skall separera sig i från världen.

Bibeln varnar oss för världen och till och med så allvarligt att om man vill vara världens vän så blir man Guds fiende (Jak 4:4). Världen är alltså något vi måste se upp för för det gör att Gud kommer att stå emot oss. Det gör att vi får ingen välsignelse av Herren i våra liv och vi kommer inte heller se så värst mycket frukt i våra församlingar. Det kan till och med vara så att om man envisas med att hålla fast vid världen, så är man nog inte ens född på nytt och en kristen (1 Joh 2:15).

På Spurgeons tid så blev många omvända under hans predikan men beviset på att de hade blivit omvända och fick döpas var just att deras kärlek till världen var borta. T.e.x fanns det många som vittnade om att när de blev omvända så försvann kärleken till att gå och se på teater (dagens filmer). Fanns det någon som påstod sig vara omvänd men fortfarande brukade besöka teatern så döpte man inte dem. I vår tid dock har synen på omvändelse och vad det innebär att vara en ny skapelse blivit så låg att i stort sett vem som helst som bekänner namnet Jesus kallas för en kristen.

Det finns dock ett stort problem med en sådan låg syn på det nya livet eftersom bibeln är tydlig med att man är en ny skapelse och det gamla är förbi (2 Kor 5:17). Den är tydlig med att ”så brukade ni vara” (1 Petr 4:3) och den är tydlig med att om man älskar världen finns inte Faderns kärlek i en (1 Joh 2:15). Vi behöver dock ständigt urskilja och lära oss vad som är av världen så att vi inte anpassar oss.

Låt oss vara konkreta. Vad är världen i vår tid? Världen är ju ett system under den ondes våld som jag sade så hela pop kulturen inom musik branchen är av världen. Den handlar om att visa sig själv, texterna handlar ofta om att finna nån att ligga med under kvällen. Det handlar om att följa sitt egna hjärta. Hela pop kulturen är alltså emot Gud. Samma sak med hip hop kulturen som handlar om att protestera mot auktoritet, droger, våld. Rock kulturen är samma sak det handlar om uppror med långt hår vilket bibeln lär är emot en mans natur och Guds skapelse och därmed en skam. Dans kulturen där man går och dricker sig berusad och dansar sensuella danser.

Allt detta är av världen dock har kyrkan och många kristna anpassat sig efter detta. Man lyssnar på sådan musik, och än värre många band tar denna musik och sätter kristna texter på den för att försöka ”nå världen”. Problemet är att man når inte världen genom att anpassa sig efter den. Nej, hade vi levt under väckelse tiderna hade man starkt förkastat ett sådant tankesätt. Ännu värre är att man drar in detta i kyrkan så att skillnaden mellan en dansklubb, , pop konsert, rock konsert och en kyrka är inte alls så stora. De är precis samma fast med ett annat budskap. Inte undra på att man får stora kyrkor men där knappt någon är omvänd eftersom man älskar fortfarande världen.

Man har tagit in världen med dess musik och dess spotlights och dess sätt att agera.

Jag såg en video här om dagen med en känd respektabel amerikansk baptist predikant. Allt var dock rätt i från världen. Det var en mörk lokal med spotlight. Det var en fin scen, det var hög musik och folk skuttade och hoppade. Det var ”kristen” rapp musik” Sedan var det ”kristen” lovsång och sedan på allt en predikan som var biblisk och sund. För vilken kristen skulle bli lurad om predikan inte var sund? Efter predikan fortsatte världens spektakel och den ena pastorn efter det andra omfamnar detta eftersom predikanten är ju så respektabel och musiken så modern.

Vi har även hela underhållnings branchen med alla filmer och streaming service som kristna matar sig med. De ser den ena naken scenen efter den andra. De hör svordommar. Grova skämt och allt för att bli underhållen. Du kanske säger. ”Men jag kan se sådant utan att synda” Du stödjer det ändå med dina pengar, du ser på världens underhållning och tror att du kan vara en vän med Gud?

Det vore helt otänkbart för en 100 år sedan+. Hade du kommit och sagt att du var en kristen men gick till en teater så hade de inte ens döpt dig! I dag har vi dock mängder av folk som kallar sig kristna men som lever kvar i världen och verkar ha hjärtat kvar i världen och får komma in på teologiskola och vara ungdomsledare och pastorer. Hur snett har vi inte hamnar och hur har inte världen infiltrerat våra kyrkor?

Vi har också hur man klär sig. Visst vi måste alla klä oss men många klär sig på ett sätt som får världens associationer. Vi har män med långt hår och klär sig som hårdrockare. Vi har folk med kepsen på sne och keps inne i kyrkan eftersom man är en hip hopppare eller gillar sådan musik, trotts att bibeln lär oss att mannen skall be utan något på huvudet (1 kor 11:4). Bland unga tjejer klär sig många precis som världen med tajta byxor och en tajt tröja så att skinkor och bröst syns söndriga byxor etc..

Vi har även allt detta festande. Ta t.ex. Julen. En hednisk tradition med tomtar och julgran men till råga på allt blandar man inte det lilla Jesus barnet i allt!. Det blir en form av synkretism där religion blandas med hedendom och man har dragit världen rätt in sina hem bara eftersom det lilla Jesus barnet finns med på ett hörn. De gamla puritanerna gick emot julen med allt de hade. De firade den inte. De såg det som hedniskt.

Nu tänker du kanske. Ojdå det här låter lagiskt. Men om du går tillbaka i kyrkans historia så var detta helt självklart.

Varför varför? Älskar vi sådant om vi är kristna? Vi skall inte älska sådant och om vi har dragits in i detta och vi har anpassat oss efter världen så kallar Gud oss ut ur den och kallar os till separation.